51 79 16 00 post@haugstadmobel.no

Haugstad Møbel AS – en bærekraftig møbelfabrikk som har fokus på samfunnsbygging og sirkulærøkonomi.

Vi har implementert sirkulærøkonomi i praksis, og har dette som et fundament i vår langsiktige forretningsplan. Vår satsning har ført til både grønn Innovasjon og sosial Innovasjon.

Returordning for møbler
Haugstad har returordning for alle våre møbler og innredninger som skal byttes ut av kunde. Møblene blir tatt inn i vår gründerfabrikk “Hubben” som er Haugstad Møbel AS sin læringsfabrikk og miljøfyrtårn.

Læringsfabrikken Hubben
Læringsfabrikken Hubben er en gründerhubb for elever helt ned i ungdomsskolealder. Dette er etablert i samarbeid med Hå kommune, Ungt Entreprenørskap og fem ungdomsskoler i Hå.

Her startes ungdomsbedrifter som primært driver med design og redesign av brukte møbler. Det sørges for at møbler og innredninger fra Haugstad Møbel AS til en hver tid er i sirkulasjon. Når brukte møbler og innredninger kommer i retur til Hubben, blir de enten restaurert og lagt ut for salg, eller redesignet og laget til noe nytt. For eksempel kan en bordplate lages om til en blomsterkasser eller delikate hyller.
 
Hubben skapes det en ny læringsplattform der elevene får ta del i alle ledd i en bedrift; design og modellering, produksjon i en ny og moderne møbelfabrikk, hms, salg, markedsføring og regnskap. I Hubben har vi fokus på FNs bærekraftmål og sirkulærøkonomi.
 

Ungt Entreprenørskap Norge er inne som samarbeidspartner, der de legger til rette for at alt arbeid som skapes  i Hubben kan bidra til å nå læreplanmålene i mange fag, gjennom entreprenørskap som læringsmetode.

Gründere blir født
Ungdommer som allerede på ungdomsskolen begynner å definere seg selv utenfor arbeidslivet, vil nå få mulighet til å finne seg til rette og finne sin plass i en fremtidig arbeidssammenheng. Kanskje ser de muligheter for å starte egen bedrift? Vi vil med dette skape unge gründere som etablerer ny industri og skaper mange nye arbeidsplasser for Norge i fremtiden.

Konkurransekraft i fremtiden
Norsk Industri er ansvarlig for innovasjon, og må i samarbeid med andre institusjoner være med å bidra til utdanning  og teknologiutvikling, som igjen skaper konkurransekraft i fremtiden!

FNs bærekraftsmål
Haugstad Møbel har stort fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi, og har implementert FNs bærekraftmål i en langsiktig forretningsstrategi.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Dette skal Haugstad Møbel være en del av, og gjøre sitt for at målene blir nådd.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Trykk på målene nedenfor, og se hva Haugstad Møbel gjør for å gjøre en forskjell:

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Haugstad Møbel sørger for å gjøre sitt.

Utrydde fattigdom

Haugstad Møbel støtter Hope for Justice. (www.hopeforjustice.org)

Hope for Justice jobber mot moderne slaveri og får satt folk i frihet. Visste du at mange av dagens moderne slaver jobber i industrien?

Igjennom dette arbeidet reddes folk ut fra slaveri og fattigdom, som deretter får hjelp til utdanning og arbeid, som gjør at de går fra slaveri og fattigdom til anstendig arbeid og et verdig liv.

Dette arbeidet bidrar til å få mennesker ut av fattigdom.

God helse og livskvalitet

Gjennom Haugstads læringsfabrikk får ungdomsskole-elever lære å drive bedrift, skaffe sitt eget levebrød og å skape arbeidsplasser som gir livskvalitet og god helse til hele samfunnet.

I tillegg er vi sponsor til lokale idrettslag som også bidrar til god helse og livskvalitet for alle.

De vi sponser er:
Ogna Golfklubb (www.ognagolf.no)
Vigrestad Idrettsklubb (www.vigrestad-ik.no)
Varhaug idrettslag (www.vil.no)

God utdanning

Gjennom Haugstads læringsfabrikk får vi være med å gi en innovativ utdanning med tilbud til alle. Målet er at alle elever skal kunne definere seg innenfor også i skolen, ved å bruke entreprenørskap som læringsmetode.

Vi har stort fokus på å sikre god utdanning i vår egen organisasjon. Til en hver tid er 15-25 % av arbeidsstaben lærlinger eller praksiselever.

Haugstad Møbel har ansatte som:
• lager læreplaner til yrkesfag for Utdannings-direktoratet.

• er delaktig i utarbeidelse av læreplaner for lærlinger og Mesterbrev.

• er delaktig i formidling av lærlinger til bedrifter i Rogaland igjennom Rogaland Tresenter.

• er sensorer på svenneprøver i CNC og møbelsnekkerfaget.

Likestilling mellom kjønnene

Haugstad er opptatt av likestilling. På Haugstad Møbel ansettes folk på grunn av sine kunnskaper og kvalifikasjoner, ikke på grunn av kjønn. Dette gjør at i et tradisjonelt mannsdominert yrke er det nå ca 50/50 av kvinner og menn på fabrikken.

Haugstads læringsfabrikk for ungdomsskoleelever er et tilbud som gjelder alle elever i Hå kommune. Her er det likt tilbud for gutter og jenter. Vi håper å se at det vokser frem gründere fra Hubben, og at disse elevene får lyst til å starte sine egne bedrifter. Uavhengig av kjønn.

Rent vann og gode sanitærforhold

Med returordning på brukte møbler sørger vi for at det reduseres utslipp og forsøpling fra Haugstad sin produksjon. Kasserte møbler får nytt liv og går ut igjen i markedet. Ved å forhindre at kasserte møbler blir til avfall sparer vi miljøet for søppel og utslipp, som igjen bidrar til renere klima og rent vann.

Ren energi til alle

Alt avkapp og overskuddsflis fra vår møbelproduksjon går inn i vårt eget gjennvinningsanlegg, som igjen omdanner overskuddsmaterialet til varme som brukes til å varme opp fabrikklokaler og administrasjonsbygg. Dette med minimale CO2 utslipp. Annen energi som blir brukt til produksjon er 100 % ren energi fra norsk vannkraft.

I løpet av 2022 vil mye av vannkraften erstattes med vårt eget solcelleanlegg på fabrikktaket.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Gjennom forskning og utvikling i forskningsprosjektene Digifab og Smartfab har vi fått være med å utvikle vår egen smartfabrikk, som skal stå ferdig i løpet av første halvår i 2021. Gjennom digitalisering, teknologi og utvikling får vi redusert avkapp, svinn og motproduksjon, samt redusert unødige operasjoner og internlogistikk som ikke er verdiskapende. Dette gjør at våre arbeidere får frigjort større tid til å produsere mer effektivt i samarbeid med ny teknologi, som igjen gjør at vi kan gi anstendig arbeid til flere gjennom bærekraftig utvikling og økonomisk vekst.

Industri, innovasjon og indrastruktur

Gjennom næringsklynger og forskningsprosjekt får vi kontinuerlig drive innovasjon på industriteknologi og infrastruktur. Vi har mange arenaer der vi får dele vår tilegnede kunnskap med andre bedrifter, som igjen blir bedre rustet til omstilling i sin bedrift.

Læringsfabrikken til Haugstad Møbel bidrar til at ungdommer ned i ungdomsskolealder får ta del i innovasjon mot industrien og ta i bruk og lære ny teknologi. Målet er å ha et bredere fokus der det i tillegg til produksjon kan være et innovasjon- og teknologisenter for elever fra ungdomsskole til universitet, der de er tett knyttet opp mot teknologibedrifter.

Mindre ulikhet

Gjennom Haugstads læringsfabrikk er det samme tilbud til alle elever. Her får de muligheten til å prøve seg som entreprenører, der forskjellen mellom personer ikke blir et skille som det ofte blir i et klasserom, men snudd til en styrke gjennom mangfoldet som må til for å drive en bedrift, med alt fra produksjon, til salg og regnskapsføring.

Haugstad Møbel støtter Hope for Justice som jobber mot moderne slaveri og får gitt folk frihet. Visste du at mange av dagens moderne slaver jobber i industrien? (www.hopeforjustice.org/modern-slavery) Haugstad er med å støtter arbeidet til Hope for Justice, som daglig jobber for mindre ulikheter.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Haugstad har 26 årsverk som jobber i fabrikken. Disse ansatte betaler skatt til vår kommune tilsvarene sju kommunale stillinger.

Gjennom omstilling og utvikling sørger vi for bærekraftig produksjon og lønnsom vekst, som gjør at kommunen i fremtiden har stabile inntekter fra ansatte på Haugstad Møbel AS.

Haugstads læringsfabrikk for ungdomsskoleelever gir en unik læringsarena for ungdommer. De lærer å drive bedrift, og er fremtidens gründere som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser i Hå kommune og i resten av Norge.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon er noe Haugstad tar på alvor og har implementert i sin langsiktige forretningsplan. Vi har returordning på møbler som enten blir rehablitert, eller redesignet til nye møbler. Dette skaper en god sirkulær forretningsmodell som hindrer forsøpling fra våre produkter.

Avkapp og flis går i gjenvinningssystem og blir omdannet til varme som varmer opp både produksjonshall og administrasjonsbygg. Det er også tilbud til kommunen om gratis overskuddsvarme til skole/barnehage.

Med ny teknologi og optimalisering av produksjonsutnyttelse, oppnår vi mindre svinn og avkapp fra vår produksjon. Som igjen bidrar til mindre avfall.

Stoppe klimaendringene

Gjennom returordning på møbler som går tilbake i markedet hindrer vi avfall fra våre produkter, selv etter at de er kasserte. Vi tar møblene til vår læringsfabrikk som redesigner disse og gir de nytt liv ut i markedet.

Med fokus på ren energi bidrar vi med det vi kan for å stoppe klimaendringene.

Vi har som mål at våre transportmidler i form av biler og frakttransport skal være elektriske innen utgangen av 2025.

Livet i havet

Ved returordning på møbler hindrer vi forsøpling fra våre produkter. Det gjør at vi har kontroll på at de ikke forsøpler hverken hav eller natur.

Livet på land

Våre materialer kommer fra FSC/FSCA sertifiserte skogbruk som sikrer bærekraftige materialer, der vi vet at når de hogger et tre, så blir det plantet et nytt.

Gjennom returordning på møbler hindrer vi at våre møbler blir til søppel og forurenser naturen.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Haugstad Møbel sørger for å gjøre sitt.

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Haugstad Møbel støtter Hope for Justice (www.hopeforjustice.org)

Hope for Justice jobber mot moderne slaveri og får gitt folk frihet. Visste du at mange av dagens moderne slaver jobber i industrien?

Dette arbeidet bidrar til fred, rettferdighet og velfungerende organisasjoner.

Samarbeid for å nå målene

Læringsfabrikken vår håper vi kan være et forbilde på samarbeid for å nå målene. Her er det tett samarbeid mellom næringsliv, kommune, skoler, forskningsinstitusjoner og Ungt Entreprenørskap. Vi har stort fokus på å stadig ta inn nye aktører som kan bidra til innovasjon, forskning og større grad av sirkulærøkonomi.

Gjennom forskningsprosjekt samarbeider vi med næringsliv i hele Norge, universitet og forsknings- institusjoner som gjør at vi i dag vet at vi jobber med de fleste av FN's bærekraftmål. Dette vil ha stort fokus for oss i fremtiden, og er grunnmuren i langsiktige forretningsplaner.